عشق ما؛حلما

1

34 ماهگیه حلما دردونه......

سلاام بر دخترک زیبا عزیز دلم 34 ماهگیت مبارک نازنینم پنجمین سوره رو هم یاد گرفت (سوره فتح) افرین عشقم دخترم روز به روز شیرین زبونتر میشی و عین بلبل صبح تا شب ما رو مستفیض میکنه از بیانات گوهر بارش بیشتر با اسباب باریاش مشغوله و کمتر به من میچسبه و مستقلتر شده خداروشکر   ...
16 خرداد 1395
1